DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28154476
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 335
  • Trong tuần: 5047
  • Trong tháng: 685809
  • Trong năm: 685809
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
45/2009/QH12 25/11/2009 Luật số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XII về Thuế Tài nguyên.
38/2009/QH12 19/06/2009 Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009 của Quốc hội khoá 12 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.
774/QĐ-UBND 19/05/2009   Quyết định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới phía Nam thành phố Bắc Giang- tỉnh Bắc Giang(tỷ lệ 1: 500)
03/2009/TT-BXD 11/05/2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2009/NĐ-CP NGÀY 12/02/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
729/QĐ-UBND 08/05/2009   Quyết định Thành lập Văn phòng "một cửa liên thông" giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang...
28/2009/QĐ-UBND 20/04/2009   Quyết định ban hành Quy định thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư và triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công  nghiệp trên địa bàn...
12/2009/NĐ-CP 02/04/2009 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
02/2009/TT-BKH 02/04/2009 Thông tư số 02/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu
04/2007/QH12 01/01/2009 Luật số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội khoá XII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thuế thu nhập cá nhân.
14/2008/QH12 01/01/2009 Luật số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc hội khoá XII nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về thuế thu nhập doanh nghiệp.
126/2008/QĐ-UBND 13/12/2008 Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ.
114/2008/QĐ-UBND 10/11/2008 Ban hành Quy định tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; luân chuyển Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức...
20/2008/NĐ-CP 14/02/2008 Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
58/2007/QĐ-UBND 27/06/2007 Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu, đăng ký thuế theo cơ chế "một cửa liên thông" trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
53/2007/NĐ-CP 19/04/2007 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư  
60/2005/QH11 01/07/2006 Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
61/2005/QH11 01/04/2006 Luật Đấu thầu của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
48/2005/QH11 29/11/2005 Luật số 48/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
55/2005/QH11 29/11/2005 Luật số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội về phòng, chống tham nhũng.
59/2005/QH11 01/07/2005   Luật Đầu tư của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
18/2003/QH11 01/07/2004 Luật của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 18/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về Hợp tác xã
18/2000/QH10 01/01/2000 Luật Đầu tư nước ngoài năm 1996 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000
475/2013/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
01/2013/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp
155/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.