DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30454556
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 701
  • Trong tuần: 701
  • Trong tháng: 711937
  • Trong năm: 2985889
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
13/2017/QĐ-UBND 15/05/2017 Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ
14/2017/QĐ-UBND 15/05/2017 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
31/2017/NĐ-CP 10/05/2017 Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương (NSĐP) hằng năm
30/2017/NĐ-CP 05/05/2017 Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
03/2017/QĐ-KTNN 05/05/2017 Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.
10/2017/QĐ-UBND 01/05/2017 Quy định giá nhà tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
12/2017/QĐ-TTg 22/04/2017 Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn...
06/2017/QĐ-UBND 10/04/2017 Về việc bãi bỏ Quyết định số 227/2014/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thu hút đầu tư theo quy hoạch đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang
07/2017/QĐ-UBND 10/04/2017 Quy định một số chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
08/2017/QĐ-UBND 10/04/2017   Quy định một số tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
01/2017/TT-BKHĐT 02/04/2017 Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
377/QĐ-TTg 25/03/2017  Kế hoạch đề cương báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã 2012 do Thủ tướng ban hành
05/2017/QĐ-TTg 16/03/2017 Quy định phân cấp tổ chức thực hiện ứng cứu sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia; phương án ứng cứu sự cố thông tin quốc gia; và biện pháp đảm bảo ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.
04/2017/QĐ-UBND 10/03/2017 Ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
01/2017/NĐ-CP 03/03/2017 Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
03/2017/QĐ-UBND 24/02/2017 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015
27/NQ-CP 21/02/2017 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình...
58/2016/QĐ-TTg 15/02/2017 Tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020
173/QĐ-TTg 09/02/2017 Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2017
167/QĐ-TTg 07/02/2017 Phê duyệt đề án "Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực"
19-2017/NQ-CP 06/02/2017 Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
01/2017/QĐ-UBND 26/01/2017 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
46/QĐ-TTg 12/01/2017 Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017
02/CT-TTg 06/01/2017 Đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế
139/2016/NĐ-CP 01/01/2017 Nghị định của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài