DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26626401
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2451
  • Trong tuần: 22740
  • Trong tháng: 94112
  • Trong năm: 18626401
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
05/2016/TT-BKHĐT 20/07/2016 Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội
50/2016/NĐ-CP 15/07/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
389/2016/QĐ-UBND 15/07/2016 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
1402/QĐ-TTg 13/07/2016 Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 – 2025
60/NQ-CP 08/07/2016 Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016
63/NQ-CP 07/07/2016 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
1062/QĐ-UBND 07/07/2016 Quyết định Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020
387/2016/QĐ-UBND 04/07/2016 QĐ Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ
03/2016/TT-BKHĐT 01/07/2016 Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
04/2016/TT-BKHĐT 01/07/2016 Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật doanh nghiệp
93/2015/QH13 01/07/2016 Luật Tố tụng hành chính
104/2016/QH13 01/07/2016  Luật Tiếp cận thông tin
353/2016/QĐ-UBND 30/06/2016 Quyết định ban hành Quy định biện pháp thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chi tiết một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện ph...
358/2016/QĐ-UBND 30/06/2016 Quyết định ban hành Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
330/2016/QĐ-UBND 19/06/2016 Quyết định ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang
22/CT-TTg 03/06/2016 Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2016
21/CT-TTg 02/06/2016 Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017
18/CT-TTg 19/05/2016 Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
35/NQ-CP 16/05/2016 Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
244/2016/QĐ-UBND 09/05/2016 Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
19-2016/NQ-CP 28/04/2016 Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020
02/2016/TT-BKHĐT 18/04/2016 Thông tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC 15/04/2016 Thông tư hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế
178/2016/QĐ-UBND 09/04/2016 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bắc Giang
04/CT-UBND 08/04/2016 Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh