DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30454546
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 691
  • Trong tuần: 691
  • Trong tháng: 711927
  • Trong năm: 2985879
Trang chủ
Ký hiệu VB Ngày HL Trích yếu
5318/BKHĐT-TH 15/08/2014 Về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020
1144/QĐ-UBND 06/08/2014 V/v phê duyệt danh mục các công trình cấp nước tập trung nông thôn kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức nhận quản lý, khai thác công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
193/2013/NĐ-CP 27/01/2014 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
106/2013/TT-BTC 01/10/2013 Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thô...
475/2013/QĐ-UBND 13/09/2013 Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
318/2013/QĐ-UBND 28/07/2013 Quyết định ban hành Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
23/2012/QH13 01/07/2013 Luật hợp tác xã năm 2012
38/2013/NĐ-CP 06/06/2013 Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
601/QĐ-TTg 17/04/2013 Thành lập quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
227/QĐ-UBND 05/03/2013 Quyết định về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2013
05/2013/NĐ-CP 25/02/2013 Nghị định số 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
194/QĐ-UBND 22/02/2013 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm Công nghiệp Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500)  
193/QĐ-UBND 22/02/2013 Quyết định về việc giao Kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2013
133/QĐ-UBND 01/02/2013 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Khu Công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang 
34/QĐ-UBND 31/01/2013 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2013
35/QĐ-UBND 31/01/2013 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2013  
125/QĐ-UBND 31/01/2013 Quyết định Về việc giao kế hoạch chi tiết Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2013
35/QĐ-UBND 31/01/2013   Quyết định về việc phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2013.
19/2013/QD-UBND 27/01/2013 QĐ v/v thuê và cho thuê nhà xưởng đối với các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang    
01/2013/TT-BKHĐT 21/01/2013 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký kinh doanh
05/2013/NĐ-CP 09/01/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp    
03/2013/NĐ-CP 04/01/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư  
2136/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định về việc ban hành danh mục, thời hạn giải quyết các TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang.
1852/QĐ-BKHĐT 28/12/2012 Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
2104/QD-UBND 26/12/2012 Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu đất làm vật liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020